آموزشگاه ورزمان,ماساژ رفلکسولوژی,دانلود رایگان نمونه سوالات ماساژ رفلکسولوژی فنی و حرفه ای

دانلود رایگان نمونه سوالات ماساژ رفلکسولوژی فنی و حرفه ای

برای پست امروز دانلود رایگان نمونه سوالات ماساژ رفلکسولوژی فنی و حرفه ای برای آزمون آنلاین یا تئوری خدمت شما عزیزان آماده شده است.سوالات تستی ماساژ رفلکسولوژی فنی و حرفه ای که پیش روی شما فقط به عنوان نمونه سوال و آشنایی است و با توجه به آموخته های خود در کلاس می توانید به آن ها پاسخ دهید.

1- نقطه بازتابی مشخص شده در شکل مربوط به کدام قسمت بدن است ؟
الف - معده
ب - فوق کلیه
ج - لوزالمعده
د - کلیه


2 - نقطه بازتابی مشخص شده مربوط به کدام قسمت بدن است ؟
الف - کبد
ب - شش
ج - معده
د - کلیه


3 - نقطه بازتابی مشخص شده مربوط به کدام قسمت بدن است ؟
الف - کبد
ب - شش
ج - معده
د - روده کوچک


4 - نقطه مشخص شده در کنار قسمت داخلی قوس کف پا ، نقطه بازتابی کدام قسمت بدن می باشد ؟
الف - لگن
ب - ستون فقرات
ج - بازو
د - ران


5 - نقطه مشخص شده در تصویر، نقطه بازتابی کدام قسمت بدن می باشد ؟
الف - سیاتیک
ب - روده کوچک
ج - ریه و شش
د - مثانه


6 - نقطه مشخص شده در تصویر مربوط به کجاست ؟
الف - غده هیپوفیز
ب - مثانه
ج - طحال
د - کلیه


7 - نقطه مشخص شده ، نقطه بازتابی کدام قسمت است ؟
الف - سینوس
ب - غده هیپوفیز
ج - چشم
د - شبکه خورشیدی


8 - نقطه مشخص شده در تصویر مربوط به کدام اندام بدن است ؟
الف - مثانه
ب - چشم و گوش
ج - شبکه خورشیدی
د - سینوس


9 - نقطه مشخص شده در پاشنه پا تصویر مربوط به .................... است .
الف - شانه و بازو
ب - معده
ج - عصب سیاتیک
د - طحال


10 - محل مشخص شده در تصویر ، نقطه بازتابی کدام قسمت بدن است ؟
الف - شانه و بازو
ب - معده
ج - سینوس ها
د - چشم


11 - نقطه بازتابی مشخص شده در تصویر مربوط به کدام قسمت بدن است ؟
الف - شانه و بازو
ب - معده
ج - عصب سیاتیک
د - کبد


12 - منطقه مشخص شده در تصویر نقطه بازتابی کدام قسمت بدن است؟
الف - شانه و بازو
ب - معده
ج - عصب سیاتیک
د - بیضه و تخمدان


13 - نقطه مشخص شده در تصویر بیانگر کدام قسمت بدن است ؟
الف - شانه و بازو
ب - معده
ج - رحم و پروستات
د - بیضه و تخمدان


14 - منطقه مشخص شده در تصویر مربوط به کدام قسمت بدن است ؟
الف - شانه و بازو
ب - معده
ج - عصب سیاتیک
د - لوله های رحم


15 - منطقه مشخص شده در تصویر مربوط به کدام قسمت بدن است ؟
الف - ستون فقرات
ب - معده
ج - کبد
د - نقطه خورشیدی


16 - منطقه مشخص شده در تصویر کدام منطقه در بدن است؟
الف - غده هیپوفیز
ب - معده
ج - کبد
د - نقطه خورشیدی


17 - نقطه مشخص شده نقطه بازتابی کدام قسمت بدن است ؟
الف - سینوس
ب - معده
ج - ستون فقرات
د - نقطه خورشیدی


18 - نقاط بازتابی مشخص شده در تصویر مربوط به کدام قسمت بدن است؟
الف - سینوس ها
ب - معده
ج - ستون فقرات
د - نقطه خورشیدی


19 - نقطه بازتابی مشخص شده مربوط به کدام قسمت بدن است ؟
الف - سینوس ها
ب - معده
ج - ستون فقرات
د - ریه و شش


20 - نقطه مشخص شده مربوط به کدام قسمت بدن است ؟
الف - سینوس ها
ب - معده
ج - شانه
د - ریه و شش


21 - بازتاب اندام های سمت چپ کدام قسمت قرار دارد ؟
الف - دست راست
ب - دست چپ
ج - پای چپ و دست چپ
د - پای راست
22 - کمربند باریک پاشنه مربوط به چیست ؟
الف - معده
ب - پانکراس
ج - عصب سیاتیک
د - هیچکدام
23 - طرف بیرونی کف پا مربوط به کدام قسمت بدن است ؟
الف - لگن
ب - بازو و شانه
ج - قسمت بالای کمر
د - چشم ها
24 - قسمت داخلی در طول قوس کف پا مربوط به ............است .
الف - معده
ب - قسمت پایین کمر
ج - ستون فقرات
د - مثانه
25 - مرکز پاشنه پا قسمت داخلی مربوط به کدام قسمت بدن است ؟
الف - پروستات و رحم
ب - شبکه خورشیدی
ج - معده
د - روده
26 - مرکز پاشنه پا قسمت خارجی مربوط به کدام قسمت بدن است ؟
الف - بیضه و پروستات
ب - رحم و پروستات
ج - رحم و بیضه
د - بیضه و تخمدان
27 - بهبود عملکرد اندام های جنسی و تناسلی و تقویت آن در کدام قسمت پا قرار دارد ؟
الف - پنجه پا
ب - کناره های پاشنه
ج - سر انگشتان پا
د - هیچکدام
28 - کدام مورد از موارد ممنوعیت های ماساژ رفلکسولوژی است ؟
الف - سرما خوردگی
ب - گرفتگی عضلات
ج - دوران بارداری
د - کم خونی
29 - کدام از موارد منع ماساژ رفلکسولوژی است ؟
الف - زخم باز
ب - عفونت پوست
ج - شکستگی
د - همه موارد
30 - منطقه بازتابی نوک انگشت شصت دست مربوط به کدام قسمت بدن است ؟
الف - نقطه خورشیدی
ب - چشم
ج - مغز
د - گوش
31 - نقطه بازتابی قاعده ابتدای انگشت کوچک و چهارم مربوط به کدام قسمت بدن است ؟
الف - گوش
ب - مغز
ج - چشم
د - بینی
32 - قاعده دومین و سومین انگشت پا مربوط به کدام قسمت بدن است ؟
الف - گوش
ب - مغز
ج - چشم
د - شانه
33 - قاعده انگشت سبابه و وسطی دست مربوط به کدام قسمت بدن است ؟
الف - بازو
ب - مغز
ج - گوش
د - چشم
34 - نقطه بازتابی کیسه صفرا در کجا قرار دارد ؟
الف - هر دو دست و هر دو پا
ب - پای راست و دست راست
ج - پای چپ و دست چپ
د - هیچکدام
35 - نقطه بازتابی قلب در کجا قرار دارد؟
الف - پای چپ
ب - دست راست
ج - پای چپ و دست چپ
د - هر دو دست و هر دو پا
36 - منطقه بازتابی روی پا در محل اتصال پا به مچ از قوزک خارجی تا داخلی مربوط به ........... است .
الف - سیاتیک
ب - کبد
ج - نقطه خورشیدی
د - سیستم لنفاوی
37 - نقطه بازتابی در فرورفتگی های زیر استخوان قوزک خارجی پا مربوط به کجاست ؟
الف - رحم و پروستات
ب - مثانه
ج - تخمدان و بیضه
د - غده فوق کلیه
38 - نقطه بازتابی بیضه ها در کدام قسمت ها قرار دارد؟
الف - پا راست
ب - دست راست
ج - هر دو دست و هر دو پا
د - پای راست و پای چپ
39 - نقطه بازتابی غده هیپوفیز درکجا قرار دارد ؟
الف - هر دو دست و هر دو پا
ب - دست راست و پای راست
ج - دست چپ و پای چپ
د - هیچکدام
40 - نقطه بازتابی سیاتیک در کجا قرار دارد ؟
الف - فقط پای راست
ب - فقط پای چپ
ج - هر دو پا
د - هیچکدام

این عناوین را هم بخوانید